°C

Drugie śniadanie dla niego i dla niej!

Drugie śniadanie dla niego i dla niej! Radio Gorzów 3 sierpnia 2020

Regulamin Konkursu „Drugie śniadanie dla niego i dla niej!”
(„Regulamin”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ Drugie śniadanie dla niego i dla niej ! ” zwany dalej „Konkursem”.
   
 2. Organizatorem Konkursu jest Radio Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 131
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.radiogorzow.pl. oraz w siedzibie Organizatora: Radiu Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 131. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu, a przystępujący do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Konkurs nie jest loterią, ani grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

II. Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 03.02.2020 roku i trwać będzie do 30.04.2020 roku.

 2. W programie „ Na Fali” na antenie Radia Gorzów w godz. od 10.00 do 11.00, od poniedziałku do piątku. Okres ten obejmuje wydanie nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem pracowników Radia Zachód, Radia Gorzów, Radia Zielona Góra. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje Regulaminu.

IV. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Dziennikarz Radia Gorzów podczas audycji „Na Fali” w godz. 10.00-11.00, na antenie Radia Gorzów informuje o zasadach konkursu i podaje numer telefonu na który należy zadzwonić aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

 2. Kto pierwszy zadzwoni na wskazany numer telefonu i po połączeniu na antenie Radia Gorzów udzieli dziennikarzowi prawidłowej odpowiedzi na pytanie wygra drugie śniadanie dla bliskiej osoby, które zostanie dostarczone pod wskazany przez zleceniodawcę adres przez dziennikarzy Radia Gorzów na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

 3. Osoba która dodzwoniła się jako pierwsza i wzięła udział w konkursie w danym dniu nie może brać udziału w zabawie kolejny raz w ciągu dnia konkursu.

V. Ograniczenia

Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie wielokrotnie ale może wygrać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od liczby konkursów w których wziął udział. Pierwsza wygrana w Konkursie eliminuje Uczestnika z kolejnych konkursów na okres miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu w którym wygrał nagrodę.

VI. Nagrody

 1. Nagrodą przewidzianą dla Zwycięzcy jest: drugie śniadanie.

 2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi konkursu.

VII. Odbiór nagród

 1. Odbiór nagrody odbywa się na zasadach opisanych w pkt. IV pp.2.

 1. Niezachowanie terminu, o którym mowa w punkcie VII pkt.1, podanie nieprawidłowych danych, o których mowa w punkcie III pkt.1 skutkują utratą prawa do nagrody która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Radia Gorzów.

VIII. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  – nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  – wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy), tego samego konta poczty elektronicznej lub dodatkowe numery telefonów do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.

 1. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. telefonu lub prowadzić korespondencję e -mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: abi@uw.edu.pl.

 3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  a) sprostowania danych,
  b) usunięcia danych,
  c) ograniczenia przetwarzania danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) numer telefonu.

 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

X. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmian Regulaminu, o czym Organizator powiadomi Uczestników w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.radiogorzow.pl